Ho!

Okaze de

La Semayno de la Internacia Amikeco (SIA):  2011feb21-27…

(Week of International Friendship)  &

La Tago de la Gepatray Lingvoy : 2011feb21…

(Day of  Mother Tongue)


AVE – Asocio de Verduloy Esperantistay
&
NULA HORO  – Transnacia Artokoncepto kun Esperanto kiel Komuna Lingvo


salutas chiuyn membroyn, kunlaborantoyn & amikoyn de Cultura21,  kiu ayn lingvo estu sia gepatra…


La propra individua & kolektiva identeco certe apartenas al tiuy sferoy de la homa vivo & kunvivado, en kiuy kultura dauropoveco pley grave rolas forme de la gepatra lingvo & la per & en ji kreita & formulita kulturo…

Ni ripetas la frazoyn el la deklaro de UEA el la yaro 2006:

Ni estas konvinkitay pri tio,  kion diris Ghandi pri la graveco de gepatray lingvoy:  “… vera edukado ne eblas per eksterlanda rimedo…  sole la heyma medio povas stimuli spiritan originalecon en la pley multay personoy”  & samtempe pri tio kion diris Zamenhof:  “La lingvo internacia deziras nur doni al la homoy de malsamay popoloy […] la eblon komprenadi unu la alian,  sed ji neniel intencas enmiksiji en la internan vivon de la popoloy.”

Tiun koncepton resumas daure nia slogano “Chiu raytas lerni sian gepatran lingvon & la internacian lingvon Esperanto”,  en la afisho subtene al la Tago de la Gepatray Lingvoy de la Unesko.


Kompilis Wolfgang Guenther (2011feb21)