La kvin ambicioy

Unue

Ni ne postulas nominalan (“rektan”) revolucion, sed kulturan. Ni bezonas pli da soci(al)a kay kultura evoluo (Angle evolution) – malpli da disvolvado (Angle development).

Fundamenta kondicho por evoluo estas kultura diverseco. Ni ne kredas ye iu “monokulturo” de dauropoveco au ye “dauropoveca modernigo”.  Strukturoy de sociala neegaleco, kombinata kun teknologioy (mono, amaskomunikiloy ktp.) samkiel ideologiay procezoy malhelpas la evolu(ig)an dinamikon de aperta kulturo.  Emocioy, kreivo, eksperimenta lernado,  libera komunikado kay informfluoy, kritikemo (kayaparte kritikemo ante instituciitayn procezoyn), reflektemo, intra- kay inter-kulturay dialogoy, promocias la apertan evolu(ig)on de homay kulturoy.

Due

Ni postulas inventon kay uzon ante adekvatayn amaskomunikiloyn, kiuy povas dauropovigi apertan autoekoorganizan kulturon.

“La mesajilo estas ankau la mesajo”. La voyo pro si povas esti la celo. Ankau en la procezo de dauropoveco ni bezonas pli da dialogo – kay malpli da unudirekta monologo de nordo al sudo, de elito de ekspertoy al la homamasoy au de la televizio al la spektantoy. Kiuy komunikiloy do estas kapablay konkuri kun la dominay  amaskomunikiloy en ilia nuna formo? Chi demando restas por plua diskutado.

Trie

Ni postulas estijon de transdisciplineca edukado, de eksperimenta lernado, kombinanta sisteman transformadon de racieco kun integrado de transraciay homay povoy en la chiutaga vivo.

Socialay shanjijoy ne estas nur raciay shanjijoy. Homoy havas ankau intensivan emocian vivon. Ni bezonas komprenon pri “subtilay diferencoy”, char homoy estas multsensay kay ne facile redukteblay au funkciigeblay. Kiu estas hodiau identigata kiel “la artoy” povus havi decidan potencialon koncerne alprenadon kay dividitan spertadon ante emociayn procezoyn kay “subtilayn diferencoyn”. Sed la “getado” de transraciecay homay kapacitoy en la regnon de arto kay pretendite autonomay zonoy ofertas nur sekurecovaloron por la domina kulturo. Kiu estas la rolo de artoy kay artistoy en la transprenado ante socion direkte al kulturoy dedauropoveco?

Kvare

Ni advokatas radikalan shanjon ante la paradigmoyn en uestay kulturoy kay uestan sciencon en la direkto de sistempensado.

La naturo estas nia chirkaumedio & en niay dialogoy kun chi medio (t.e. la  ekologio) ni en la dua parto de la 20-a yarcento eklernis novan manieron koncepti homan ekonomion. Ekosistemoy, socialay retoy & ech individuay cerboy dividas similayn strukturoyn lau sistemeco.  Variay sistemoy ye variay niveloy de la realo interagadas en dinamikay kompleksay procezoy de shanjijo. Al ni necesas repensado de la realo, launocie de dinamikay kunevoluoy kay interagaday levpovoy. Ni ankorau devas pashi longan voyon en chi komprenado pri la realo kay la reformado de uestay sciencoy.

Kvine

Ni invitas: Aguloyn de la civilsocio, kulturo, edukado, de artoy, komunikado, de amaskomunikiloy & sociay sciencoy dialogi kun ni che chi internacia esplor- kay intershanjo-platformo cele kulturan kay soci(al)an procezon al dauropoveco.

Ni starigas chi retpajon, kiun vi vizitas, kiel parton de chi klopodoy. Ni atendas vian respondon kay kontribuazhoyn!